UncategorizedEndringer tek10 2016

Endringer tek10 2016

Det medførte ingen endringer i energikravene. Overgangsordningen varer til 1. I praksis betyr det nye kravene til energirammer bedre vinduer (U-verdi 8), bedre . Departementet har ikke lagt opp til endringer i energikapitlet. Hovedtrekk nye energikrav fra 1. Her får du en forenklet oversikt over de nye kravene.

Mer om de konkrete kravene finner du i kapittel i byggteknisk forskrift. Endringene i TEKer klare. Torsdag ble forslaget om forenklinger og endringer av byggteknisk forskrift (TEK17) sendt ut på høring. Omstrukturert TEK§ 8-og 8-for bedre lesbarhet.

Stigningsforhold i gangatkomst med krav om universell utforming endres til 1:15. Lengde på strekninger med 1:økes fra til m. Høyde mellom hvileplan endres fra til m. Preakseptert ytelse for sklisikkerhet forsøkt .

Nye vilkår for sentral godkjenning. Presisering av når søknadsplikten for ny boenhet oppstår. Nye energikrav i TEKgjelder fra 1. I overgangsperioden er det viktig å bruke korrekt. Byggteknisk forskrift ( TEK) med siste endringer 24. Når man prosjekterer og bygger etter nye . På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte Direktoratet for byggkvalitet forslag til ny teknisk forskrift på høring den 10.

Høringsfristen er satt til 10. Bakgrunn for endringsforslagene. For fritidsbolig med laftede yttervegger over m² til og med 1m² ble det gitt en særlig overgangsordning i § 14-fjerde ledd bokstav b. TEK– forenkling krav til tilgjengelighet mv. Nye og forenklede bestemmelser i byggteknisk forskrift om tilgjengelighet mv trådte i krav 1. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. I tillegg er det nå ikke tillatt med varmeinstallasjon for fossilt brensel.

Fornybart biobrensel, som for . Merkes ikke før det går galt – Mange bedrifter har i dag ikke særlig fokus på salgs- og . Energikravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) ble endret den 1. For å sikre en god overgang mellom TEKog TEKvil det være en overgangsordning til og med 31.

Sanner: Ingen endring av energikrav før neste år. Stortingets vedtak om endringer i de nye energiforsyningskravene i byggteknisk forskrift ( TEK) vil ikke bli gjenomført av Regjeringen før tidligst neste år. Først blir det nye høringsrunder, varsler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Ordet verifikasjon som ble anvendt i TEKer endret til dokumentasjon for å fjerne uklarhet om forståelsen. TEKlegger opp til at preaksepterte ytelser kan benyttes i større grad.

Blant annet knytter dette seg til snuareal for rullestoler. Det er foreslått et snurektangel på minimum . Det har også kommet endringer til dagens tekniske forskrift, TEK 10. TEK er enklere krav til energiforsyning. Muligheten til å bruke elektrisitet til oppvarming, for eksempel panelovner i nye bygg, har blitt utvidet. Lempinger på enkelte krav . I kapittel om energi i TEKer veiledningen til § 14-om preaksepterte ytelser til energifleksible varmesystemer, endret.

I veiledningen til annet. Bestemmelsen gjelder sentralt godkjente foretak som hadde et godkjenningsområde som etter 1.

Categories: Uncategorized