Elektrokonvulsiv behandling

ECT, elektrokonvulsiv behandling , elektrostimulering. Eldre betegnelse: elektrosjokk. Originalartikkel – Elektrokonvulsiv terapi (ECT) har gjennom år dokumentert god effekt ved akutt behandling av alvorlig depresjon (1). Elektrokonvulsiv terapi (engelsk: Electroconvulsive therapy, forkortet ECT), også kalt elektrosjokkbehandling er en medisinsk behandlingsform som anvendes i behandlingen av psykiske lidelser.

Synspunkter med skepsis. Folk søker også etter Nasjonal faglig retningslinje om bruk av.

Anbefalingene bygger på klinisk erfaring, kunnskapsoppsummeringer og lovkrav knyttet til helsetjenesten. Helsedirektoratet publiserte i juni en ny retningslinje for bruk av ECT. Retningslinjer utarbeidet i andre . Stikkord: Depresjon, Depresjon og mani og Selvmord og selvskade. Behandlingen har gitt gode resultater ved alvorlige psykiske lidelser.

Det er lite støtte for påstanden om at elektrokonvulsiv behandling (ECT) er effektivt for alvorlig depresjon. Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT. Psykologforeningen mener at ECT kun bør gis som frivillig behandling.

Vi er bekymret for pasienters rettsikkerhet i tilfeller der ECT brukes på nødrett. Bruken av ECT er omstridt både med tanke på virkning og bivirkninger. Hensikten med dette notatet var å gi en kort oppsummering av systematiske oversikter om skadevirkninger ved elektrokonvulsiv behandling (ECT) for mennesker med stemningslidelser.

BAKGRUNN: I Norge er behandling med ECT i samsvar med loven bare hvis informert samtykke foreligger, men behandlingen gis likevel på tvang i nødrettsituasjoner. METODE: Innhentet kunnskapsgrunnlag ble vurdert i lys av medisinsk-etiske prinsipper. Etiske overveielser ble sammenholdt med juridiske . Elektrokonvulsiv behandling ges endast till personer med svår depression som inte har blivit hjälpta av annan behandling. Det är den mest effektiva korttidsbehandlingen vid svåra depressioner och räknas som en säker behandling, med måttliga biverkningar.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk og finne mulige relevante systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier om effekt av elektrokonvulsiv behandling (Electroconvulsive therapy, ECT) på selvmord og selvmordsforebygging . Bipolar lidelse er en sykdom kjennetegnet av perioder med endret stemningsleie, som mani og depresjon. Spesielt de depressive fasene kan være langvarige, vanskelige å behandle , og til stor belastning for pasienten. Medikamenter er et vesentlig element i behandlingen , sammen med ulike former for . Høring – Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT.

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT sendes med. Lästid mindre än en minut. SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter.

SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Tilgang: Tilgang for alle. Overordnet post: Tidsskrift for Norsk psykologforening.