UncategorizedEierseksjonsloven § 20

Eierseksjonsloven § 20

Reseksjonering ved deling og sammenslåing av seksjoner. Hjemmelshaveren til en seksjon kan søke om å dele seksjonen i to eller flere seksjoner. Delingen skjer ved å tinglyse et kommunalt reseksjoneringsvedtak. To eller flere seksjoner kan på samme måte slås sammen til én eller flere seksjoner.

Bufret Lignende Dokumentet Lov om eierseksjoner ( eierseksjonsloven ) fra 23.

Lovbestemt vedlikeholdsplikt. Idag er hovedbestemmelsen om sameierfellesskapets vedlikeholdsplikt inntatt i eierseksjonsloven § annet ledd første punktum der det står: Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like. Bestemmelsen angir bare at fellesarealene skal holdes ved like og ikke hvem som har ansvaret for dette. Kongen i statsråd sanksjonerte 16.

Det er flere endringer i den nye loven og Kommunal- og moderniseringsdepartementet håper at loven vil tre i kraft fra 1. Av: Juridisk avdeling, NEF. Endringer i eierseksjonsloven – slik blir den nye loven.

Den nye eierseksjonsloven vilvære mye mer informativ om hvem som har vedlikeholdsplikt for hva. Når loven vedtas, vil en altså kunne seksjonere en bolig uten at man lenge risikerer å måtte selge til leietaker av boenheten til prosent rabatt. Etter år med utredningsprosesser foreligger omsider en ny eierseksjonslov. Eneste unntak er den nye regelen om seksjoneringsrett for sameiere i bolig som ikke er seksjonert. Denne bestemmelsen trer i kraft først per 1. Bortfall av kjøperetten.

Forholdet mellom sameierne. Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter. Panterett for sameiernes forpliktelser. Dette er en unntaksregel i forhold til hovedregelen som fastsetter at fellesarealet vedlikeholdes av . Reglene om borettslagets og sameiets vedlikeholdsansvar finnes i hhv. Kravene til forsvarlig vedlikehold avhenger av hvor gammelt bygget er, . Sameierne er i fellesskap ansvarlig for vedlikehold av fellesareal det ikke er avtalt at enkelte sameiere skal være ansvarlig for, jf.

Dette betyr blant annet at en sameier som har rør, ledninger og lignende installasjoner som går gjennom dennes bruksenhet er pliktig til å tillate sameiet tilgang til . Revisjon av eierseksjonsloven. II om seksjonering, må karakteriseres som offent- ligrettslige (ikke-privatrettslige).

Det gjelder både reglene som gir kommunen hjemmel til å behandle søknad og treffe vedtak om seksjone- ring, kommunens innføring av vedtaket i matrik- kelen og . Med tilslutning fra ”de det gjelder” kan det i vedtektene gis bestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten, jf. De viser til § annet led men vi antar at det er en skrivefeil. Det stilles så spørsmål om vedtektsbestemmelser som krever tilslutning fra de berørte . Ikke lenger plikt til å avlegge årsregnskap og årsberetning for sameier med eller færre seksjoner. Bestemmelsen om regnskap er flyttet fra eierseksjonsloven § til § 64.

Eierseksjonsloven endres fra 1. Etter endringen er det bare sameier med eller flere seksjoner som må avlegge . Loven gjelder derimot for eierseksjoner som er opprettet etter eiendomsmodellen. Denne modellen går ut på at sameierne eier grunn- og fellesareal i fellesskap, i tillegg til at hver sameier har eiendomsrett til en fysisk del av bygningen. Slike eierseksjoner faller ikke inn under ordlyden i § første ledd . Viktig i denne sammen- heng er om kostnadene pådras med grunnlag i fellesskapets eller den enkelte sameiers plikter. Bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 11- om det minste bud som kan stadfestes, gjelder ikke ved tvangssalg etter denne paragraf.

Forslag som er innkommet i høringen. Forarbeider til eierseksjonsloven. Nytt: Unntak fra dagens maksimale gebyrgrense. Det foreslås ikke regler om granskning.

Slik lagmannsretten ser det, er den riktige problemstillingen egentlig om membranen i gulvet på x sin terrasse tilhører bruksenheten eller fellesarealene. Dersom membranen må regnes til x sin bruksenhet, følger det av eierseksjonsloven § første . Advokathjelp ved rett til bruk av eierseksjon ? Våre advokater har års erfaring med eiendomsrett. Få råd fra advokat i din eiendomssak.

Regler om sameiets vedlikeholdsplikt finnes i eierseksjonsloven § 20. Den opprinnelige standard er alltid .

Categories: Uncategorized