UncategorizedDispensasjon fra tek 10

Dispensasjon fra tek 10

Alt om dispensasjon og fravik jf. Nedenstående gir deg en oversikt over hva som er de lovpålagte vilkår for å kunne få innvilget en slik dispensasjon. Utgangspunktet – TEK gjelder.

For arbeider på eksisterende bebyggelse. Det kan gjøres unntak: – TEK 14- led unntaksbestemmelse ( Kun energi).

Pbl § 31- led unntaksbestemmelse. I selve loven finner vi de generelle retningslinjene, mens mer detaljerte regler er plassert i forskrift om tekniske krav til byggverk, populært kalt TEK10. Det er ikke alltid kravene lar seg tilpasse eksisterende byggverk på en fornuftig og regningssvarende måte. Denne problemstillingen blir mer og mer aktuell jo eldre byggene blir. Kravene i byggteknisk forskrift har endret seg betydelig over ti og for . Adgangen til å søke om dispensasjon etter pbl.

Det er forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon at vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Dispensasjon er ment som en snever unntaksbestemmelse som skal fungere .

Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel, jf Kommuneplanens arealdel § 1. TEK inneholder en del svært detaljerte krav til alt fra parkeringsplasser, uteoppholdsområder, tilkomst og planløsning i bygg. Det er heller ikke montert balansert ventilasjon i denne enheten. TEK) og byggesaksforskriften (SAK10). Men også disse reglene har innebygde sikkerhetsventiler og unntaksbestemmelser som skal sikre at verken saksbehandlingen eller forskriftskravene skal virke urimelig eller ramme feil forhold. Søknad om dispensasjon fra det generelle avstandskravet til nabogrensen er ikke nødvendig dersom det foreligger skriftlig samtykke fra berørt.

Dette i henhold til plan-og bygningslovens § 29-og teknisk forskrift ( TEK ) § 6-4. Sammendrag: Ansvarlig søker Ing. Sverre Hagen søkte den 20.

Lunner kommune avslo søknad om dispensasjon i sitt vedtak den 16. Kommunen kan godkjenne fravik fra de tekniske kravene til eksisterende byggverk når kostnadene. Energikravene i TEK følger av dens kapittel 14. Viktig fokusområde i håndteringen av energi- og miljøutfordringer.

Norske bygg står for omtrent av energibruken i Norge. TEK 10s krav til eksisterende byggverk: de relevante krav gjelder. Vi viser til Deres søknad om dispensasjon fra Byggteknisk forskrift mottatt her den.

Marit Lise Haugberg tildelt personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig.

Det søkes om dispensasjon fra byggteknisk forskrift, heretter forkortet TEK 10. I medhold av plan- og bygningslovens $ 19-er det pr. LNF-bestemt i kommuneplanens arealdel og fra $ 3. Rådmannen finner ikke grunnlag for å fravike Asker og Bærum brannvesen sin anbefaling når det gjelder hvilken avstand til slokkevann som kan anses forsvarlig iht. Er søknaden avhengig av fravik fra krav i.

Categories: Uncategorized