Dimensjonerende utetemperatur norge

Dimensjonerende innetemperatur for oppvarmede rom. Oppfattelse av temperatur og komfort. Vannbåren varme i alle typer bygg. Mennesket oppfatter komfort på ulike måter og . Klimadataene omfatter også døgnmiddeltemperaturer for beregning av dimensjonerende effektbehov til romoppvarming.

I tillegg er de viktigste dataene vist grafisk på kart over Norge.

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på . Klimaet i Norge er grunnleggende forskjellig fra landsdel til landsdel. På Røros og i Karasjok har vi en dimensjonerende utetemperatur (DUT) på. Ved dimensjonerende forhold avkjøles sjøvannet typisk 2-°C i fordampere(e). Skjema med dimensjonerende data . Meterologiske data for Norge finnes også i bokform som snitt over år.

Det er også viktig at vi må dimensjonere anleggene for å ta både de høye og lave ute temperaturene.

Over året ser relativ fuktigheten slik ut i Norge. Husk at dette er utetemperatur og fuktighet. Når luften varmes opp til romtemperatur om vinteren blir den mye tørrere, og derfor trenger vi ofte befuktning. Fornebu vil uteuften oppvarmet til 22 . Elektrisitet som energibærer i Norge. Uteluftens døgnmiddeltemperatur og dimensjonerende utetemperatur (DUT),.

Det er ikke regnet med varme fra teknisk utstyr og belysning, men personvarme er tatt med. Utetemperaturen er regnet konstant lik – °C i en tredøgns-periode, som er dimensjonerende utetemperatur for Oslo. Tabell Oppvarmingsbehov i ulike . Simulert årlig kjølebehov samholdt med dimensjonerende utetemperatur sommer for 7. ALTERNATIV 2: KRAV AVHENGIG AV DIMENSJONERENDE SOMMERTEMPERATUR. Videreføringen av klima og sårbarhetsanalysen for bygninger i Norge rapporters som et tillegg til rapport.

Globale utslippsscenarier. Hydrologisk modell for Norge. Temperatur, nedbør, flom og vannføring, skre havnivå i Norge. Skalering og korrigering av. Norges vassdrags- og energidirektorat.

Bruk fremskrivninger for beregning av dimensjonerende verdier og i. Framskrivninger om klimaet fram i tid er basert på såkalte klimanormaler. Eksempler på hydrologiske data er tidsserier med vannføring, grunnvannsnivå . Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning. Klimanormaler beregnes for en rekke . Utgitt av Norsk klimasenter. Get this from a library!

Isotermkart over de dimensjonerende utetemperaturer i Norge. Non-profit – inntekter tilbakeføres. Avhengig av dimensjonerende utetemperatur ved sommerforhold dvs.

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon.