UncategorizedDen nærmeste utviklingssonen modell

Den nærmeste utviklingssonen modell

Vygotsky var også opptatt av elevens proksimale utviklingssone, eller den nærmeste utviklingssone. Eleven kan ikke lære på egenhån men. Den mer kompetente eleven får en stillasfunksjon og fungerer som en modell for eleven som trenger litt ekstra hjelp.

Etter hvert mestrer forhåpentligvis eleven å . Vygotskij var opptatt av den nærmeste utviklingssonen (den proksimale utviklingssone) og la grunnlaget for et sosiokulturelt læringssyn.

Lev Vygotskij kategoriseres som en sosialkonstruktivist. Han var opptatt av at læringen skjer i et . Vygotskijs teori støtter også godt oppunder tilpasset opplæring, hvor alle elever skal strekke seg mot den proksimale utviklingssonen til de greier det på egen hånd. Undervisningen skal ikke være.

Blogg Bufret Lignende 5. Viktigheten av språket og den sosiale samhandlingen kommer klart frem i Vygotskys tanke om den nærmeste utviklingssonen. Her ser Vygotsky på hva eleven kan klare på egenhånd uten hjelp av andre, og det eleven kan klare med hjelp fra en annen person.

Tenkning og intellektuell utvikling har sitt utgangspunkt i sosial aktivitet, mens den individuelle og selvstendige tenkningen kommer senere som resultat av sosial samhandling. Det er altså snakk om to nivåer i elevens . Og nettopp her ligger grunnlaget for teoriene om det aktuelle utviklingsnivået og den nærmeste utviklingssonen. Sosiokulturell teori har fokus på språk og sosial samhandling, elevenes nærmeste utviklingssone , assistert læring og felles situasjonsdefinisjon i læringsprosessen.

Ved modellering fungerer lærer som modell for eleven ved at hun viser hvordan arbeidet kan utføres. Om imitasjon vil finne sted er . Sentralt i Vygotskys tenkningen står begrepet ” den nærmeste utviklingssonen ” ( Zone of. Proximal Development) (Figur 7). Denne sonen ble av Vygotsky forstått som avstanden mellom det en elev kan prestere på egen hånd (med dagligbegreper og tilegnede fagbegreper) og det den samme eleven kan prestere med . Den har blitt utfordret av sosiokulturelle perspektiver. Forskjellene mellom disse to ”nivåene” kalles den proksimale utviklingssone eller den nærmeste utviklingssonen.

Sosial konstruktivisme: Den tar utgangspunkt i at. Her til lands har Ivar Bråten, professor i pedagogikk, publisert mange av Vygotskys teorier på norsk. Njål Skrunes har i denne sammenheng laget en modell for å tydeliggjøre dette , og jeg kommer til å henvise til denne modellen gjennom hele oppgaven.

Vygotskys teori om den proksimale utviklingssonen støtter derfor opp under prinsippet om tilpasset opplæring. Med tilpasset opplæring mener Vygotsky at nivået på det eleven skal lære må ligge på et høyere nivå enn det eleven allerede behersker, men som eleven allikevel har en mulighet .

Pedagogikk › Biografier innen pedagogisk teori Bufret Lignende 20. Barn utvikler sin intellektuelle forståelse gjennom å høre på forklaringer og motta instrukser, men også ved å observere andre og etterligne det modellene gjør. Her kunne Rogoff vise til Vygotskys begreper om stillasbygging og den nærmeste utviklingssone. Selv la hun vekt på at . Læringssituasjonen innebærer en samhandling mellom elev, lærer, lærestoff og arbeidsmetoder.

Læring viser seg konkret i en eller annen form for endring hos eleven som en følge av læringsarbeidet. Jean Piagets kognitive læringsteori. Vygotskijs begrep om det nivået man . Den nærmeste utviklingssonen. Alle mennesker har en nærmeste utviklingssone – den må tas hensyn til og utnyttes.

Resultatet må bli at undervisningen må legges opp med forskjellig rekkevidde på den proksimale utviklingssonen i ulike fag og med ulike lærere for den enkelte. Språkbad vs språkdrukning – en modell for opplæring. Sammenhengen mellom språk og.

Derfor blir hovedkritikken mot ham at hans teoretiske modell kun peker på interaksjonens og . Innenfor sosiokulturell læringsteori spiller begrepet den nærmeste utviklingssonen (Zone of Proximal Development – ZPD) en viktig rolle. I de senere år har mange kommuner i vår region valgt å utvikle kompetanse om elevers læringsstrategier med utgangspunkt i Carol Santas metodikk (se s. 2). Mange lærere har fått innføring i og tatt i bruk hennes metoder. Vi ønsket derfor å se på hvilken betydning disse strategiene har for barn med diagnosen.

Læring skjer innenfor den nærmeste utviklingssonen, og stillasbygging betyr å hjelpe en elev til å mestre oppgaver innenfor denne sonen.

Categories: Uncategorized