UncategorizedByggherre vs entreprenør

Byggherre vs entreprenør

De to partene i en vanlig avtale om bygge- og anleggsarbeider er byggherre og entreprenør. Norsk Standard forkortet til . Reglene er noe forskjellige ettersom byggherren er en forbruker, andre private eller det offentlige. Uttrykket tiltakshaver som vi finner i plan- og bygningslovgivningen, går på byggherrens forhold til myndighetene. Betegnelsen ” byggherre ” går på kontraktsforholdene til rådgivere (”konsulenter”, bl.a. arkitekt), entreprenører og .

Når byggherren skal inngå kontrakt med entreprenør for utførelse av byggeoppdrag, vil valg av kontrakt blant annet avhenge av gjennomføringsmodellen som er valg for prosjektet. Valg av kontrakt er avhenging av den gjennomføringsmodellen eller entrepriseformen som er valgt for prosjektet. Dersom entreprenøren tar på seg både å prosjektere og utføre arbeidet, kaller vi han totalentreprenør.

Når byggherren (se definisjon nedenfor) engasjerer en totalentreprenør trenger ikke byggherre å gjøre mer en å beskrive hvilken funksjon det ferdige resultatet skal oppfylle. Et garasjeanlegg med god plass . Entreprenøren på sin side har ansvar for å utføre det arbeidet byggherren har prosjektert. Tilsvarende krever bustadoppføringsloven at entreprenøren skal stille garanti overfor forbrukeren.

Kontraheringsform brukes om framgangsmåten for inngåelse av kontrakt mellom byggherre eller oppdragsgiver for et byggearbeid – en entreprise. Hovedmålet med denne oppgaven er å belyse ulike veivalg og kontraktsstrategier en byggherre står overfor i en prosjektprosess. Det finnes fordeler og ulemper, suksesskriterier og fallgruver ved alle valg en gjør som byggherre. Det er viktig å være bevisst på valgene en gjør, og konsekvensene av valgene. Ansvaret som byggherre krever . Byggekontrakt, entreprisekontrakt, avtale om utførelse av et bygge- eller anleggsarbeid mellom en entreprenør og en byggherre.

Byggekontrakter inngås også mellom to entreprenørfirmaer, der firmaet som skal ha utført arbeidet er hovedentreprenør, og firmaet som utfører arbeidet er underentreprenør. I en utførelsesentreprise er det byggherren som står for hele eller det vesentligste av prosjekteringen, mens entreprenøren utfører de arbeider byggherren har beskrevet. Dersom det skulle foreligge prosjekteringsfeil vil dette være byggherrens risiko.

Det vil derfor ikke foreligge mangler dersom for eksempel . Disse entreprenørene er i stor grad selv byggherrer for det de bygger, mens formuleringene ilovverket bygger på at byggherre og entreprenør er to ulike parter. Det pekes på at det i lovverket kanskje også bør nyanseres mellom ikke- profesjonelle engangsbyggherrer og profesjonelle byggherrer. Kontrakt er som regel en UUørelsesentreprise. Prosjektering uUøres av byggherre , ofte gjennom en konsulent. Prosessbeskrevne arbeidsoppgaver, entreprenøren får oppgjort eBer uUørte mengder.

For: Skader på kontraktsgjenstanden og erstatningsansvar for entreprenøren kan lede til konkurs og stans i arbeidet.

Arbeidsoppgaver er beskrevet i detalj. Prosjekttype: Rehabilitering av fasader og tak. Oppdragsgiver: Nes Kommune. Prosjektkostnad: mill. EntrepriseforHovedentreprise.

Byggherrestyrt vs Entreprenørstyrt forsikring? Da er normalt ikke entreprenøren forsinket. I slike tilfeller har byggherren normalt risikoen for egne og entreprenørens merutgifter som følge av forlenget byggetid.

Herunder også entreprenørens øvrige merutgifter som følge av blant annet urasjonell produksjon. Utbygger – firma som opptrer som byggherre , ofte i kombinasjon med rollen som (prosjekterende) entreprenør , og inngår avtale med én eller flere grunneiere om oppføring av bygg og annlegg. Nøkkelferdig hus – (det finnes ingen allment akseptert definisjon) bolig som er helt ferdigbygget, innredet, med montert bad med .

Categories: Uncategorized