UncategorizedAvviksskjema mal hms

Avviksskjema mal hms

Mal for standard arbeidsavtale. Skriftlig arbeidsavtale skal inngås i alle arbeidsforhol uavhengig av om det er en . Skjema for registrering og håndtering av avvik. Melding om personskader er unntatt offentlighet etter offl.

Del fylles ut av melder, del fylles ut av nærmeste leder og del fylles ut av skadede.

Melder kan ha ulike roller og kan enten være leder, medarbeider . Høgskolen i Lillehammer ligger km nord for Lillehammer sentrum med god bussforbindelse og sykkelveg. Veiledning: utfylling av avviksskjema. Mottaker: Arbeidsmiljøavdelingen, Rikshospitalet, kopi oppbevares i avdelingen. Skjemaet kan brukes ved avdelingsintern . Rådmannen har det overordnede ansvaret for HMS arbeidet og internkontroll av HMS.

HMS Maler og andre dokumentmaler for drift av selskap.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at Online HMS ikke kan ta ansvar for eventuelle skrivefeil eller andre forhold som, ved benyttelse av noen av disse dokumentmalene, måtte kunne. Rollebeskrivelse for arbeidsmiljøutvalg. Utvalgets sammensetning. Arbeidstaker og arbeidsgiver skal være representert med like. Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) . Der står det mer om hvordan HMS -arbeidet kan organiseres, om regelverket rundt og om myndighetene som forvalter det.

Det kan gjerne benyttes et avviksskjema som er felles for flere HMS -områder, men det er viktig at det er klart hvem som skal motta avviksmeldingene og hvem som er ansvarlig for å følge opp feilene . Formålet er å forebygge skader og uønskede hendelser. Den som melder avvik skal fylle ut avviksskjema og sende det til nærmeste leder. HMS – systemet, og som det er henvist til i de ulike prosedyrene. Filene foreligger både i Word-format og PDF-format.

Arbeidstilsynets skjema 5om samordning av verne- og miljøarbeid på arbeidsplass med flere arbeidsgivere. Månedsrapport HMS ( mal ). En god og systematisk avviks- behandling vil bidra til trygg mat. Det er et krav om at alle matbedrifter skal ha en skriftlig rutine for avviks- behandling.

Du kan se et eksem- pel på utfylt avviksskjema på neste side.

Ved avvik knyttet til elever, og forskrift for miljørettet helsevern for barnehage og skole, brukes vedlagte skjema nr 1. Godkjent av: Anne Nordrehaug Åstrøm. Dette finner du også på Itsl. Institutt for klinisk odontologi, UiB. Håndbok om helse, miljø og sikkerhet ved.

Medarbeidersamtalene gjennomføres etter mal fastsatt av. Følgende hendelser skal rapporteres som avvik i avviksskjema : Alle typer ulykker i henhold til kap. Brudd eller mangelfull oppfølging av krav i SHA-planen, rutiner eller forskrifter. Brudd på entreprenørenes HMS -bestemmelser. Den enkelte entreprenør kan benytte sitt eget avviksskjema eller . Styringssystem for prosjekt, Denne kvalitetsplan fungerer som et styringssystem for prosjekteringsgruppen.

KL er ansvarlig for prosjektets Kvalitetsplan. Avvik i forhold til fremdrift. Kundens krav til kvalitetsplan: xxxxx. Krav til styringssystem HMS : xxxxxx. Daglig leder har ansvar for HMS -systemet.

De ansatte skal melde alle avvik så raskt som mulig til daglig leder, på avviksskjema. Virksomheten har ansvaret for at det elektriske anlegget i de leide lokalene er i orden.

Categories: Uncategorized