UncategorizedAvviksskjema hms

Avviksskjema hms

Skjema for registrering og håndtering av avvik. Melding om personskader er unntatt offentlighet etter offl. Del fylles ut av melder, del fylles ut av nærmeste leder og del fylles ut av skadede.

Melder kan ha ulike roller og kan enten være leder, medarbeider . Navn: Dato: Tjenesteområde: i. Fylles ut av den som melder avvik og sendes prosten.

Dato for mottatt avviksmelding: Kopi sendt verneombud. Melder leverer skjemaet til sin kontaktperson i Activepeople eller til nærmeste leder hos. Alle avviksskjemaer lagres som egen sak i Activepeople sitt . Veiledning: utfylling av avviksskjema. Skjemaet kan brukes ved avdelingsintern . Den som er ”årsaken” til avviket skal som hovedregel informeres om meldingen via kopi av meldingen, samt få informasjon om hva som skjer med.

Tilbakemeldingen bør gis ved å levere ut kopi av utfylt melding. Egenmeldingsskjema På bedrifter som har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-bedrifter) gjelder spesielle regler for egenmeldinger.

Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsavtale på ulike språk. Ta gjerne utgangspunkt i dette og tilpass for egen virksomhet. Avdeling: ………… …………………………… Dato: ………… ………………. Avvik rettet: Dato: ………… ………… ………………….

Gjelder avviket voksnes eller elevers psykososiale forhold varsles dette etter egne rutiner. Avviksbehandlingen kan beskrives i følgende flytskjema: . Risiko- og sårbarhetsvurdering: Konsekvens for: Sannsynlighet for gjentakelse: ☐ Lite sannsynlig . Formålet er å forebygge skader og uønskede hendelser. Den som melder avvik skal fylle ut avviksskjema og sende det til nærmeste leder. Skjema som skal brukes i forbindelse med. Alle større avvik og avvik som krever tiltak besluttet på høyere myndighetsnivå, skal meldes skriftlig på avviksskjema.

Skriftlige avvikmeldinger skal behandles i . Uønskede hendelser, ulykker og farlige situasjoner som skjer på universitetet i tillegg til læringsmiljø som ikke er i overensstemmelsen med lover, forskrifter og NMBUs egen målsetning på området skal meldes inn via eget skjema. HMS Avviksskjema Beboer. Landbrukstenester Nordfjord SA.

Dato: Beskriving: Tiltak: Tidsfrist: Ansvarleg.

Categories: Uncategorized