UncategorizedAvviksrapport skjema

Avviksrapport skjema

Korrigerende tiltak iverksatt Dato: Ansvarlig: Oppfølging foretatt Dato: Inst. Lukkede avviksrapporter arkiveres hos arkivansvarlig. Intern melding av avvik, ulykker og nestenulykker side 2. For nærmere informasjon se HMS- håndboken kap.

Retningslinjer for melding av avvik, ulykker og nestenulykker punkt 4. Klikk på linkene for å åpne skjemaene.

Skjema for avviksrapportering. FHFs standardvilkår punkt 1. Nedenfor ser du et bilde av skjemaet. Skrivebeskyttet dokument. Dokumentet er beregnet på utskrift og utfylling for hånd. Feltene fylles ut på datamaskinen ved å bruke TAB-tasten eller musepeker til å flytte fra felt til felt.

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). Vedlegg – Konfigurasjonsbeskrivelse.

Beredskapsplan for Bygge- og vedlikeholdstjenesten. Endret i tråd med resultat av årlig gjennomgang av HMS – arbeidet. Fagstoff: Arbeidsmiljøloven beskriver hvilke rettigheter og plikter arbeidstakere og arbeidsgivere har, og store deler av loven omhandler helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). En av de tingene loven krever, er at bedrifter må ha et internt system hvor arbeidstakere kan melde fra om kritikkverdige helse-, . Tiltak kan settes inn på stedet, og ingen formell behandling er nødvendig.

Den som oppdager et avvik, melder dette videre til nærmeste leder på avviksrapporten og signerer. Dette er viktig å poengtere slik . I høgremenyen på denne sida finn du dokumentet HMS skjema – vernerunde sjekkliste. For mange driftseiningar er det tilstrekkeleg med ei enkel . Avviket videresendt til: Den: Sign. Fylles ut av ledelsen, Avviket, rutiner o. Beskrivelse av avvik: Antatt årsak til avvik: Ble avviket lukket på stedet?

Hvis nei, forslag til tiltak: Tidsfrist for lukking av avvik:. Alle avviksrapporter nummereres fortløpende. Forslag til avbøtende tiltak skal alltid fylles ut, evt. Dokument: SOP for feltkalibrering for vedkommende instrument(er).

Det er behov for et skjema for hvert instrument som skal vurderes. Registrere på skjema for avvik i styringssystemet.

Figur Flytskjema for avviksføring og -håndtering. Etter identifisering av avvik skal dette rapporteres, og tiltak skal iverksettes. Det skav vurderes hvorvidt man kan iverksette tiltak for å fjerne den bakenforliggende årsaken. Oppsummerings- og avviksrapport (Nynorsk).

NA-S22n: Oppsummerings- og avviksrapport Ny-Norsk . Alle slike produkt skal ha datablad frå leverandør. Avviksrapporter skal ligge til grunn for . Desse skal samlast bak dette skjemaet og vere tilgjengeleg nærast mogleg brukarstad.

Categories: Uncategorized