UncategorizedAvviklingsregnskap revisjon

Avviklingsregnskap revisjon

Det er mye usikkerhet om reglene og rutinene ved avvikling av selskaper. Dette gjelder både de formelle reglene og de mer praktiske forholdene knyttet til bl. I denne artikkelen tar vi for oss praktiske forhold knyttet til frivillig avvikling av aksjeselskaper.

Nå skal firmaet slettes, og det forlanges at revisor må revidere avviklingsregnskapet før det kan slettes. Plikten til å revidere .

Vær oppmerksom på at selv om foretaket ditt ikke har plikt til å revidere årsregnskapet kan enkelte hendelser kreve en særskilt attestasjon av revisor. Det betyr at et aksjeselskap som ikke er revisjonspliktig . Med registermeldingen skal det ligge vedlagt dokumentasjon på at generalforsamlingen har godkjent avviklingsregnskapet. Selv firmaer uten revisjonsplikt må få godkjent regnskapet av en revisor , og legge ved bekreftelse på dette. Dette er faktisk et unntak fra revisjonsplikten. Revisjon av avviklingsregnskap kr.

Oppgitte priser gjelder kun revisjon.

Se nedenfor om teknisk utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding. Prisene forutsetter høy kvalitet på regnskap og bilagsrutiner. Oppløsning og avvikling. Kravet til avviklingsregnskap og sluttoppgjør oppheves. Dersom selskapet har fravalgt revisjon , skal heller ikke årsregnskap for avviklingsperioden revideres.

Selskapets styre vil være avviklingsstyre . Vi bistår gjerne i forbindelse med avvikling av selskap, og utfører . I tillegg til attestasjonsoppgaver som selskapets revisor yter vi også en rekke rådgivningstjenester og annen bistand. AS, AKSJESELSKAP, REVISJON , AVVIKLING: Selv om et aksjeselskap fravelger revisjon , må avviklingsbalanse og avviklingsoppgjør fortsatt revideres hvis aksjeselskapet skal legges ned – nå eller senere. Dette slås fast på nettstedet til Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening – narf.

Den økonomiske belastningen ved en revisjon knyttet til avviklingen, kan også ha den negative konsekvensen at selskapet bare utøver passivitet inntil tvangsoppløsning. Det kan også være tilfeller hvor et selskap lar være å oppfylle lovens krav, og sletter selskapet uten at avviklingsregnskapet er revidert. Elisabet Ekberg fra KPMG har vært medlem av ekspertutvalget og gir en oppsummering av de viktigste endringsforslagene. I forbindelse med avvikling av akseselskap trenger vi et revidert avviklingsregnskap.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av avviklingsoppgjøret.

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at avviklingsoppgjøret som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder . Godkjenning av avviklingsregnskap. Regnskap Vi legger ned vårt selskap og søker derfor en autorisert revisor som kan godkjenne av vårt avviklingsregnskap. Regnskapet vårt ble ført av eieren selv og selskap er et lite aksjesselskap.

Man foreslår at revisor , finansinstitusjon og advokat skal kunne bekrefte at aksjeinnskudd er mottatt ved stiftelse og kapitalforhøyelse. For selskap som har fravalgt revisjon skal ikke årsregnskap for avviklingsperioden revideres.

Categories: Uncategorized