UncategorizedAvvikling av aksjeselskap

Avvikling av aksjeselskap

Aksjeloven om oppløsning og avvikling. Det er mye usikkerhet om reglene og rutinene ved avvikling av selskaper. Dette gjelder både de formelle reglene og de mer praktiske forholdene knyttet til bl. Artikkelen er forfattet av:.

Selv om et selskap er endelig avviklet og slettet i Foretaksregisteret, kan det rettes krav mot selskapet.

Både aksjonærer og avviklingsstyre kan bli holdt personlig ansvarlig. Hva kan aksjonærer og medlemmer av avviklingsstyret gjøre for å unngå personlig ansvar for slike udekkede krav ? Sletting av aksjeselskap. Samordnet registermelding. Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting.

Frivillig avvikling av et firma innebærer at firmaet frivillig vedtas nedlagt uten ytre påvirkning, altså ikke som følge av konkurs, men av. Oppløsning og avvikling etter beslutning av generalforsamlingen.

Er det inntrådt forhold som etter vedtektene skal medføre oppløsning av . Beslutning om oppløsning. Ved avvikling av aksjeselskaper er det en del formelle grep som må gjøres for at selskapet skal anses som endelig oppløst. Selv om et aksjeselskap fravelger revisjon, må avviklingsbalanse og avviklingsoppgjør fortsatt revideres.

Bakgrunnen for dette er de strenge reglene i aksjeloven om avvikl. Forskjellen på konkurs og avvikling er årsaken til avviklingen. Et selskap kan avvikle seg selv for enhver grunn, men et selskap som slås konkurs blir slått konkurs fordi det ikke er i stand til å betale sine forpliktelser. Det gjelder også en rekke andre og mer detaljerte regler for konkurs, og en konkurs er . Utvalget skal vurdere om bestemmelsene i aksjeloven kapittel om oppløsning og avvikling kan forenkles. Utvalget er spesielt bedt om å vurdere om kravene til revisjon av avviklingsbalanse, fortegnelse og avviklingsoppgjør bør oppheves for selskaper som har besluttet fravalg av revisjon.

Avvikling av et norsk AS er normalt en enkel prosess, men visse standarder må følges for at avviklingen skal være lovlig. Det må avholdes en generalforsamling og lages en kort generalforsamlingsprotokoll som viser at det er besluttet oppløsning av selskapet. For foretak som er registrert i Foretaksregisteret som bl.

I denne protokollen skal det også fremgå valg av et . Dette slås fast på nettstedet til Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening – narf. Trinn 2: Selskapet meldes til .

Spørsmål i forbindelse med opphør av virksomhet kan være aktuelt ved skattlegging av enkeltpersonforetak, selskap med deltakerfastsetting og. Denne artikkelen tar for seg følgende problemstillinger i forbindelse med avvikling av et selskap som er et eget skattesubjekt, f. Underskudd i opphørsåret som ønskes tilbakeført mot overskudd i tidligere år. Spørsmål: Virksomheten i et aksjeselskap har opphørt og selskapet har ingen eiendeler. Eierne ønsker å avvikle selskapet.

Selskapet gjør ikke opp denne gjelden, men generalforsamlingen treffer likevel beslutning om oppløsning. Dette medfører at aksjeloven i hovedsak er relevant for mindre foretak. Av viktige regler i aksjeloven fremheves reglene om stiftelse, kapitalforhol overgang av aksjer, forvaltning, revisor, fisjon og fusjon, omdanning, oppløsing og avvikling.

Categories: Uncategorized