UncategorizedArbeidstilsynet forskrifter

Arbeidstilsynet forskrifter

En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

HMS- forskriften kalles også . Forskrifter med kommentarer hos arbeidstilsynet. Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer.

Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. HMS-krav, men kan berøre enkelte virksomheter gjennom fastsatte gebyrer, vilkår m. Denne gjelder utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i . Videreførte forskrifter. Listen gir adgang til en kort omtale av den enkelte forskriften samt fulltekstvisning og mulighet til å bestille den i trykt format.

Lover, forskrifter og andre eksterne bestemmelser gjeldende for NTNU Campusservice. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Fra samme dato oppheves forskrift 21.

Frokostmøte Standard Norge 09. Arbeidstilsynet har i samarbeid med partene i . REVISJON som ble distribuert i brev av 18. Direktoratet for arbeidstilsynet. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen . Deretter vektlegges utforming av . Et enklere regelsett skal føre til bedre etterlevelse. Vi er imidlertid blitt gjort oppmerksom på høringen etter at høringsfristen er utløpt, og ønsker å komme med følgende kommentarer spesielt med tanke på bruk av barn og ungdom i . Takstige og arbeid i høyden.

Når det gjelder arbeid i høyden er det kapittel i forskrift om utførelse av arbeid som gjelder. Produktforskriften håndheves av DSB og. Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter regulerer forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. DSB: Elektriske anlegg og utstyr. AT: mekaniske innretninger som tennkilde.

DSB er koordinerende myndighet for . Flere forskrifter og veiledninger fra arbeidstilsynet. Den nye strukturen i forskriftene betyr en ny måte å finne frem i regelverket på. Den nye regelverksstrukturen er utviklet av myndighetene i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Espen Aursand Arkitektkontor AS.

Sivilarkitekter MNAL NPA.

Categories: Uncategorized